• Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Wasilkowie przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie rozpoznaje także sprawy wpływające do Zakładu za pośrednictwem poczty e-mailowej.
  • Numery telefonów i adresy e-maili poszczególnych Działów dostępne są w zakładce Kontakt Kontakt
  • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w wasilkowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 08:00 - 13:00
  • Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza w naszej placówce, lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej (sms) pod numerem telefonu 85 718 52 32.
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz.1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016 z późn. zm.)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.