Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego zapraszają młodzież szkół średnich oraz dorosłych do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie poetyckim pt. „Katyń – słowo i pamięć”. W 2020 roku obchodzić będziemy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej – wiosną 1940 roku NKWD wymordowało ponad 22 tysiące polskich jeńców. To jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Konkurs poetycki „Katyń – słowo i pamięć” to forma upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia.

 


I. Organizatorzy:


Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.


II. Założenia konkursu


Główną ideą konkursu jest stworzenie tekstu poetyckiego, którego wiodącym wątkiem tematycznym jest zbrodnia katyńska, dokonana na polskich jeńcach. Pomysłodawcy przedsięwzięcia pragną w ten sposób zachęcić do upamiętnienia tego wydarzenia.


III. Cele konkursu:


- upamiętnienie zbrodni katyńskiej,
- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- rozwijanie uczuć patriotycznych i obywatelskich,
- pogłębianie zainteresowań literackich,
- propagowanie piękna języka polskiego,
- promocja czytelnictwa i korzystania z usług biblioteki,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.


IV. Zasady i warunki uczestnictwa:


- konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich (w wieku 16-19 lat) oraz dorosłych (powyżej 19 roku życia) z województwa podlaskiego,
- konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny, skierowany jest do osób piszących w języku polskim,
- uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanego utworu poetyckiego o tematyce katyńskiej,
- autor może przesłać tylko jeden wiersz, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Katyń – słowo i pamięć” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2020 r.,
- warunkiem przystąpienia do konkursu poetyckiego „Katyń – słowo i pamięć” jest dostarczenie organizatorowi drogą elektroniczną jednego utworu poetyckiego, dotychczas niepublikowanego
i niezgłoszonego do innych konkursów,
- uczestnik jest zobowiązany wypełnić załączniki do regulaminu konkursu, skany podpisanych czytelnie załączników należy przesłać wraz z wierszem na wskazany adres email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
- w przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego,
- utwór musi być podpisany imieniem i nazwiskiem,
- naruszenie warunków Regulaminu niniejszego konkursu, skutkować będzie wykluczeniem z konkursu, włącznie z dyskwalifikacją w razie zdobycia nagrody,
- przesyłający wiersz na konkurs akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu,
- jeden autor może przysłać tylko jeden wiersz,
- podsumowanie konkursu poetyckiego oraz wręczenie nagród odbędzie się 31 marca 2020 r. w siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku (ul Św. Rocha 14), informacje o finale konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej,
- koszty związane z dojazdem na finał konkursu pokrywa uczestnik,
- wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator,
- organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie,
- regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.ksiaznicapodlaska.pl.


V. Zasady przyznawania nagród:


- powołana przez organizatora komisja dokona oceny przesłanych prac.
- organizator nie zwraca prac przesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do publikacji wiersza laureata w czasopiśmie „Epea. Pismo literackie”, wydawanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz w mediach społecznościowych organizatorów,
- autorzy przesłanych wierszy nie otrzymują honorarium,
- organizatorzy przedsięwzięcia są fundatorami nagród konkursowych,
- nadesłany wiersz będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież, dorośli),
- ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.


VI. Informacje dodatkowe:


- w sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzje podejmuje organizator,
- administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych osób biorących udział w konkursie (imię i nazwisko, nazwa miejscowości, kategoria wiekowa). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (85)67-67-281


VII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych uczestników małoletnich jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych uczestników małoletnich;
3. dane osobowe będą przetwarzane w zakresie następujących danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, wiek i wizerunek uczestnika konkursu, imię, nazwisko i wizerunek opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika, adres i telefon do korespondencji;
4. dane osobowe:
a) zebrane na formularzu konkursowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród,
b) w postaci imienia, nazwiska i wizerunku będą przetwarzane w celu promocji czytelnictwa przez Książnicę Podlaską poprzez opublikowanie wyników konkursu w czasopiśmie „Epea” Książnicy Podlaskiej, na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej i/lub w mediach społecznościowych prowadzonych przez Książnicę Podlaską oraz stronach internetowych współorganizatorów,

c) będą przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;
5. przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za dobrowolnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
6. dane osobowe będą przetwarzane:
a) w zakresie danych zebranych na formularzu konkursowym – do dnia wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, a następnie zostaną zniszczone;
b) w zakresie danych zamieszczonych w Internecie, tj. na stronach internetowych wymienionych w punkcie 4. – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
7. dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa;
8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz swoich podopiecznych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
9. przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
10. dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na zamieszczanie informacji o konkursie na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem Tarcza Prywatności;
11. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Państwa podopiecznych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
12. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie;
13. podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


Opracowała: Małgorzata Rokicka-Szymańska
/ Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego oraz
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego/

 

Załączniki do regulaminu Konkursu Katyń - słowo i pamięć