Konkurs Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej

 

Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastyczno-literackim

     „Słowo i obraz wokół  tożsamości regionalnej”

 § 1

Organizator:

 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego)

Współorganizatorzy:

 • Starostwo Powiatu Białostockiego,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego oraz Oddziału Białostockiego.

 

 

 § 2

Założenia konkursu

Tematyka konkursu koncentruje się wokół tożsamości regionalnej, kulturalnej i literackiej powiatu białostockiego i jego stolicy. Każde terytorium lokalne ma swą przestrzeń, która nadaje mu charakterystyczne cechy społeczne, kulturowe, gospodarcze i wyróżnia spośród innych „małych Ojczyzn”. Nasz konkurs zaprasza młode pokolenie do zapoznania się z dorobkiem literackim twórców niezależnie od gatunku (bo w nich dobro, mądrość i piękno), pochodzących z tego obszaru, ewentualnie z miasta Białegostoku (w zależności od miejsca zamieszkania uczestnika). Parafrazując słowa Stanisława Jachowicza „cudze chwalicie, sami nie znacie”, jakie bogactwo literackie posiadacie, zachęcamy młodzież do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Dzięki, tym działaniom młodzież przekona się, że na terenie lokalnych społeczności żyją lub żyli wartościowi twórcy, których utwory należy popularyzować m.in. obrazem plastycznym. Młodzi ludzie będą mogli sięgnąć do własnych korzeni i poznać nieznane kulturowo obszary literackie.

 § 3

Cele konkursu:

 • propagowanie wśród młodzieży rodzimych autorów i ich twórczości (odnoszących się do historii, lokalnych tradycji oraz dziedzictwa narodowego, budujących portret małej Ojczyzny),
 • rozbudzanie motywacji do czytania i korzystania z usług bibliotecznych,
 • wykształcenie poczucia tożsamości kulturowej z rodzinną miejscowością,
 • popularyzacja wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literacko-plastycznej odnoszącej się do terenów lokalnej społeczności,
 • kształtowanie i pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji młodego pokolenia, łączącej tekst i obraz za pomocą środków literacko-plastycznych na określony temat,
 • współpraca międzypokoleniowa, pogłębienie więzi rodzinnych poprzez konwersację ze starszym pokoleniem oraz współdziałanie z bibliotekarzami działającymi w placówkach regionalnych,
 • wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji,
 • współpraca z instytucjami naszego regionu.

 

§ 4

Zasady i warunki uczestnictwa.

 • Konkurs adresowany jest do młodzieży z klas V-VII uczęszczających do szkół podstawowych na terenie powiatu białostockiego oraz trzech reprezentantów z Filii nr 2, nr 5, nr 15 Książnicy Podlaskiej.
 • Maksymalna liczba uczestników konkursu z poszczególnych placówek po 2 przedstawicieli z gmin powiatu białostockiego, a także 2 uczniów wytypowanych z Filii nr 2, nr 5, nr 15 Książnicy Podlaskiej.
 • Zapraszamy do udziału w konkursie dwuosobowe zespoły, które mają za zadanie wybrać autora ze swej małej Ojczyzny (gminy lub Białegostoku) zapoznać się z jego twórczością, a następnie dokonać wyboru jednego utworu do zilustrowania.
 • Przedstawiciele gmin powiatu białostockiego przygotowują pracę ukierunkowaną na autora swego terenu. W przypadku reprezentantów filii Książnicy Podlaskiej uczniowie wybierają autora z powiatu lub miasta Białegostoku.
 • Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z wcześniej przygotowanej podpowiedzi organizatora odnośnie autora danej gminy, a autorów z Białegostoku zaproponują bibliotekarze z poszczególnych filii Książnicy Podlaskiej.
 • Wykonana praca plastyczna ma być jednostronna w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (kredkami, farbami...). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Uczestnicy są zobowiązani w załączniku nr 4 wymienić wybranego autora oraz zilustrowany tytuł jego tekstu. Wypowiedź uzasadniająca dokonanego wyboru nie może przekroczyć 5 zdań.
 • Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autorów oraz nazwą gminy lub filii bibliotecznej Książnicy Podlaskiej.
 • Każdy wypełniony załącznik do konkursu musi być podpisany.
 • Z nadesłanych prac powstanie pokonkursowy kalendarz na 2021 rok.
 • Praca zgłoszona bez wypełnionego formularza zostanie zdyskwalifikowana.
 • Naruszenie warunków Regulaminu niniejszego konkursu, skutkować będzie wykluczeniem z konkursu, włącznie z dyskwalifikacją w razie zdobycia nagrody.
 • Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że została ona wykonana osobiście przez zgłoszonych uczestników.
 • Zgłoszony na konkurs materiał nie może naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 • Nadesłana praca nie będzie odsyłana do autorów i przechodzi na własność organizatora.
 • W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.
 • Dodatkowo trzy prace plastyczne, wysoko ocenione przez powołane jury, zostanie opublikowana na fanpage’u Książnicy Podlaskiej i współorganizatorów.
 • Za zgodą uczestników prace będą również prezentowane na okolicznościowych wystawach.
 • Organizator powołuje jury, które dokona oceny prac, wyłoni laureatów.
 • Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega weryfikacji.
 • Osoby nadsyłające zgłoszenia do konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 • Organizator przedsięwzięcia jest fundatorem nagród, które zostaną przekazane na gali konkursowej zaplanowanej w Książnicy Podlaskiej.
 • Instytucje współpracujące z organizatorem konkursu będą powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 • Przekazując pracę niepełnoletniego uczestnika konkursu, rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Wszelkich informacji o konkursie udziela: Małgorzata Rokicka-Szymańska tel. 85 67 67 267 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 5

Termin konkursu

 • Organizator proponuje przeprowadzenie etapu wewnętrznego i wyłonienie 1 pracy zespołowej wykonanej przez 2 reprezentantów na etap powiatowy, a następnie przesłanie pracy lub dostarczenie osobiście przez bibliotek terenowe do 18 września 2020 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

15-097 Białystok

M. Skłodowskiej-Curie 14A

z dopiskiem „Konkurs powiatowy”

 

 • Gala podsumowująca konkurs połączona będzie z wystawą prac oraz ekspozycją  książek wybranych przez młodzież autorów. Przedsięwzięcie  zaplanowane  jest
   w czwartej dekadzie  2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie.
 • Na oficjalne wydarzenie zaproszone zostaną władze samorządowe, uczestnicy, koalicjanci w działaniu i inne zainteresowane osoby.

 § 6

 

Popularyzacja konkursu

 • Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu propagują wydarzenie poprzez przygotowane materiały graficzne, e-maile do bibliotek, informacje na stronach internetowych.
 • Autorzy prac przenoszą na organizatora konkursu autorskie prawa na polach eksploatacji w zakresie:
 • wydania prac konkursowych w formie kalendarza na 2021 rok,
 • udostępnienie wyróżnionych pracy plastycznych (w całości) online na stronach internetowych w celu popularyzacji,
 • upublicznienia we wszelkich materiałach promujących konkurs, również w mediach.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych;
 3. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych będą przetwarzane w zakresie następujących danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego, nazwa biblioteki, miejscowość, wizerunek uczestnika konkursu, opiekuna prawnego oraz opiekuna merytorycznego;
 4. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych zebrane na formularzu konkursowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagród oraz informacje o twórcy dzieła będą przetwarzana w celu popularyzacji czytelnictwa przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku poprzez opublikowanie prac konkursowych w formie broszury, opublikowanie wyników konkursu na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Książnicy Podlaskiej oraz współorganizatorów, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;
 5. przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych odbywać się będzie za dobrowolnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 6. dane osobowe będą przetwarzane:
 7. w zakresie danych zebranych na formularzu konkursowym do dnia wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, a następnie zostaną zniszczone;
 8. w zakresie danych zamieszczonych w publikacji w formie broszury oraz w Internecie, tj. na stronach internetowych wymienionych w punkcie 4. – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 9. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych mogą zostać przekazane organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 10. opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu oraz opiekunom merytorycznym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz ich podopiecznych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 11. opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu oraz opiekunom merytorycznym przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 12. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych mogą być przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na zamieszczanie informacji o konkursie na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem Tarcza Prywatności;
 13. opiekunowi prawnemu uczestnika niepełnoletniego oraz opiekunowi merytorycznemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. podanie danych osobowych jest dobrowolne; podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Opracowała: Małgorzata Rokicka-Szymańska

/Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego/

 

Załączniki do regulaminu:

 1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w powiatowym konkursie literacko-plastycznym(uczestnik A i uczestnik B).
 2. Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkurs (uczestnik A i uczestnik B).
 3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik A i uczestnik B).
 4. Wspólne uzasadnienie dokonanego wyboru  literackiego przez dwóch uczestników.

Załączniki do regulaminu