Drukuj
Konkurs Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej

 

Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastyczno-literackim

     „Słowo i obraz wokół  tożsamości regionalnej”

 § 1

Organizator:

Współorganizatorzy:

 

 

 § 2

Założenia konkursu

Tematyka konkursu koncentruje się wokół tożsamości regionalnej, kulturalnej i literackiej powiatu białostockiego i jego stolicy. Każde terytorium lokalne ma swą przestrzeń, która nadaje mu charakterystyczne cechy społeczne, kulturowe, gospodarcze i wyróżnia spośród innych „małych Ojczyzn”. Nasz konkurs zaprasza młode pokolenie do zapoznania się z dorobkiem literackim twórców niezależnie od gatunku (bo w nich dobro, mądrość i piękno), pochodzących z tego obszaru, ewentualnie z miasta Białegostoku (w zależności od miejsca zamieszkania uczestnika). Parafrazując słowa Stanisława Jachowicza „cudze chwalicie, sami nie znacie”, jakie bogactwo literackie posiadacie, zachęcamy młodzież do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Dzięki, tym działaniom młodzież przekona się, że na terenie lokalnych społeczności żyją lub żyli wartościowi twórcy, których utwory należy popularyzować m.in. obrazem plastycznym. Młodzi ludzie będą mogli sięgnąć do własnych korzeni i poznać nieznane kulturowo obszary literackie.

 § 3

Cele konkursu:

 

§ 4

Zasady i warunki uczestnictwa.

§ 5

Termin konkursu

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

15-097 Białystok

M. Skłodowskiej-Curie 14A

z dopiskiem „Konkurs powiatowy”

 

 § 6

 

Popularyzacja konkursu

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych;
 3. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych będą przetwarzane w zakresie następujących danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego, nazwa biblioteki, miejscowość, wizerunek uczestnika konkursu, opiekuna prawnego oraz opiekuna merytorycznego;
 4. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych zebrane na formularzu konkursowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagród oraz informacje o twórcy dzieła będą przetwarzana w celu popularyzacji czytelnictwa przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku poprzez opublikowanie prac konkursowych w formie broszury, opublikowanie wyników konkursu na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Książnicy Podlaskiej oraz współorganizatorów, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;
 5. przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych odbywać się będzie za dobrowolnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 6. dane osobowe będą przetwarzane:
 7. w zakresie danych zebranych na formularzu konkursowym do dnia wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, a następnie zostaną zniszczone;
 8. w zakresie danych zamieszczonych w publikacji w formie broszury oraz w Internecie, tj. na stronach internetowych wymienionych w punkcie 4. – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 9. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych mogą zostać przekazane organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 10. opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu oraz opiekunom merytorycznym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz ich podopiecznych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 11. opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu oraz opiekunom merytorycznym przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 12. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych mogą być przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na zamieszczanie informacji o konkursie na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem Tarcza Prywatności;
 13. opiekunowi prawnemu uczestnika niepełnoletniego oraz opiekunowi merytorycznemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. podanie danych osobowych jest dobrowolne; podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Opracowała: Małgorzata Rokicka-Szymańska

/Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego/

 

Załączniki do regulaminu:

 1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w powiatowym konkursie literacko-plastycznym(uczestnik A i uczestnik B).
 2. Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkurs (uczestnik A i uczestnik B).
 3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik A i uczestnik B).
 4. Wspólne uzasadnienie dokonanego wyboru  literackiego przez dwóch uczestników.

Załączniki do regulaminu