Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego zapraszają młodzież szkół średnich oraz dorosłych do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie poetyckim pt. „Katyń – słowo i pamięć”. W 2020 roku obchodzić będziemy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej – wiosną 1940 roku NKWD wymordowało ponad 22 tysiące polskich jeńców. To jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Konkurs poetycki „Katyń – słowo i pamięć” to forma upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy na Wernisaż Prac Tomasza Brańskiego "Nora Ney i Inni" - 20.02.2020 r. (czwartek) o godz. 18:00. W programie pokaz fragmentów filmu z Norą Ney.
 
Nora Ney urodziła się 25 maja 1906 r. w Wasilkowie. Swoją karierę filmową rozpoczęła jeszcze w czasach kina niemego. Jej najbardziej znaną rolą jest tytułowa postać Aniuty w filmie "Córka generała Pankratowa". Występowała u boku takich gwiazd jak min. Eugeniusz Bodo.

Z początkiem stycznia 2020 r. uruchomiliśmy w naszej Bibliotece opcję korzystania z dostępu do cyfrowej wypożyczalni Legimi. Platforma ta oferuje możliwość wypożyczania e-książek, które czytać można na komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku.

W ramach usług bibliotecznych oferujemy  naszym Czytelnikom bezpłatny dostęp do katalogu ebooków, przygotowanego specjalnie z myślą o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie. Kody uprawniające do zarejestrowania się w Legimi i korzystania z jego zasobów można otrzymać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasikowie, ul. Białostocka 19. Każdy kod upoważnia do bezpłatnego dostępu do zasobów wirtualnej wypożyczalni.

Czytelnicy naszej Biblioteki mogą rejestrować się (oraz logować) pod adresem dedykowanym naszej instytucji: www.legimi.pl/mbp_wasilkow. Ważne: liczba kodów dla Czytelników jest ograniczona!

Na stronie do logowania dostępny jest również regulamin wypożyczeń i lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do korzystania z Legimi.

Informacji na temat korzystania z cyfrowej wypożyczalni Legimi udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie nr tel. 857185232, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!

Instrukcja wydawania kodów dostępu Legimi

MBP Wasilków - Legimi

W środę 11 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie odbyło się spotkanie autorskie z księdzem Profesorem Janem Sochoniem. Pochodzący z Wasilkowa ksiądz poeta, filozof kultury, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biograf ks. Jerzego Popiełuszki spotkał się z mieszkańcami. Niezwykła rozmowa prowadzona przez Dominika Sołowieja została osnuta wokół dwóch książek – „Męczeństwo i miłość” autorstwa ks. Jana Sochonia oraz „Boski poranek” – zbioru wierszy Krzysztofa Sochonia wydanego przez księdza Jana po śmierci brata.
Spotkanie było przepełnione głęboką refleksją, rozmyślaniem nad zawiłością świata i ludzkiego losu. Dziękujemy za ten przekaz, z pewnością na długo pozostanie on w myślach odbiorców spotkania.
Uczestnicy spotkania zostali obdarowani książkami autorstwa księdza Jana.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z ks. Prof. Janem Sochoniem, które odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 17:00, w siedzibie biblioteki przy ul. Białostockiej 19. Wstęp wolny.

W tym roku mija 50. rocznica śmierci ks. Wacława Rabczyńskiego, którego zasługi dla Wasilkowa są olbrzymie. Ksiądz przyczynił się do wybudowania rzeźb cmentarnych na cmentarzu rzymskokatolickim, kościoła NMP Matki Miłosierdzia, a także kaplicy w Świętej Wodzie. W celu upamiętnienia wielkiego duszpasterza i budowniczego Burmistrz Wasilkowa zaprasza na spotkanie promujące książkę pt. "Wacław Rabczyński - kapłan o artystycznej duszy" autorstwa Antoniego Pełkowskiego. Odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek 9 grudnia o godz. 19.30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
Ogłasza nabór na stanowisko:
Głównego księgowego
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie


1. Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków
2. Stanowisko pracy: Główny księgowy
3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54
ust. 1i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.), następujące niezbędne wymagania:
Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym
księgowym” jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i
odpowiedzialność w zakresie:
1. Prowadzenia rachunkowości jednostki
2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
3. Dokonania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych
Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9 może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy ustawy
uzależniają zatrudnienie w jednostce finansów publicznych od obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
także nie byłą karana za przestępstwo umyślne;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6- letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach
publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy
prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
7. Wymagania dodatkowe:
- znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu
ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, ordynacji podatkowej;
- doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze
finansów publicznych;
- znajomość programów komputerowych: księgowo- płacowych, obsługi bankowości
elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
- umiejętność interpretowania przepisów;
- komunikatywność, wysoka kultura osobista;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.
b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
c) Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące
dokonywanie korekt.
d) Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury
informacji o realizacji planu finansowego.
e) Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej przez Organizatora dotacji.
f) Przygotowywanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu
wydatków.
g) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.
h) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym instytucji kultury, kompletności rzetelności dokumentów
finansowych.
i) Naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz
terminowego ich przekazywania.
j) Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w
instytucjach kultury.
k) Obsługi programu księgowo- płacowego- sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą
elektroniczną dokumentacji ZUS.
l) Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań
wymaganych odrębnymi przepisami.
m) Sporządzanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
n) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo- księgowych.
o) Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych
nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

p) Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji
inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie
gospodarki finansowej instytucji kultury.
q) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego
księgowego.
r) Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.
9. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
a) Stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie
b) Praca w wymiarze ¼ etatu (możliwość elastycznego czasu pracy).
10. Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
c) Kwestionariusz osobowy
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
e) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
f) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z
pełni praw publicznych
g) Oświadczenie kandydata, że nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione
umyślnie.
h) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
głównego księgowego.
i) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów naboru- podpisane.
11. Termin składania dokumentów- do
15 listopada 2019 r.
12. Sposób składania dokumentów- osobiście lub listownie; liczy się termin wpływu dokumentów
z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie

Klauzula rekrutacyjna