Misją naszej Biblioteki jest popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku w swoim środowisku lokalnym i na zewnątrz. Pragniemy ożywić środowisko czytelnicze poprzez spotkania z pisarzami, konkursy literackie czy głośne czytania. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.

 

Pracą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają pozostali pracownicy Biblioteki i Filii w tym Główny Księgowy.

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Publiczna w Wasilkowie udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pod nr 1 i działa na postawie niżej wymienionych dokumentów