Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie posiada osobowość prawną, którą uzyskała poprzez wpis do rejestru instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pod nr 1 i działa na postawie niżej wymienionych dokumentów

  • ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 1997 r. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie - uchwała nr XLI/245/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 roku.
  • Zmieniony uchwałą nr X/71/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
  • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.